ΓΕΩ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι

Η ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ ως υπεργολάβος της ένωσης των εταιρειών SingularLogic Integrator και Unisystems, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Ηλεκτρονική Πολεοδομία I – Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» για λογαριασμό της ΚτΠ Α.Ε.
Οι εφαρμογές αποσκοπούν στην υποστήριξη όλων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών (Νομαρχιών και Δήμων) για την κάλυψη των αναγκών μηχανογράφησης του Πρωτοκόλλου, Οικοδομικών Αδειών και Αυθαίρετων και Επικίνδυνων Κατασκευών. Στην ουσία είναι η μετεξέλιξη των τριών εφαρμογών «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ» της ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ οι οποίες είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν σε αρκετές Πολεοδομίες της Χώρας.

ΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το σύνολο της εφαρμογής διασπάται σε επίπεδα, καθένα από τα οποία ορίζει και ένα υποσύστημα:

Το υποσύστημα του Πρωτοκόλλου καλύπτει τις λειτουργίες του Πρωτοκόλλου μιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Λειτουργικών Απαιτήσεων. Συνοπτικά οι λειτουργίες αυτές είναι:

 • Πρωτοκόλληση Εισερχομένων Εγγράφων με καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων.
 • Πρωτοκόλληση Εξερχόμενων Εγγράφων με χρήση του ίδιου αριθμού και κλείσιμο του αντίστοιχου Εισερχομένου Πρωτοκόλλου και καταχώρηση των απαραίτητων πληροφοριών.
 • Πρωτοκόλληση Εξερχόμενων «Οίκοθεν» εγγράφων με απόδοση νέου αριθμού πρωτοκόλλου
 • Δυνατότητα επισύναψης ηλεκτρονικών εγγράφων στις εγγραφές πρωτοκόλλου
 • Εκτύπωση Αποδεικτικού παραλαβής εγγράφου με τα στοιχεία του πρωτοκόλλου
 • Χρέωση εισερχομένων θεμάτων στα αντίστοιχα τμήματα της Υπηρεσίας ή σε υπαλλήλους.
 • Συσχέτιση εγγραφών με τις προηγούμενες εγγραφές της υπόθεσης.
 • Αναζήτηση και καταχώριση των συναλλασσομένων με την Πολεοδομική Υπηρεσία.
 • Αναζήτηση και καταχώριση διευθύνσεων που αφορούν ακίνητα και ιδιοκτησίες. Διαχείριση του αντίστοιχου αρχείου και δυνατότητα συσχέτισης εγγραφών με βάση την διεύθυνση.
 • Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων των εγγραφών πρωτοκόλλου.
1. Πρωτόκολλο


2. Οικοδομικές Άδειες

Η ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ ως υπεργολάβος της ένωσης των εταιρειών SingularLogic Integrator και Unisystems, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Ηλεκτρονική Πολεοδομία I – Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» για λογαριασμό της ΚτΠ Α.Ε.
Οι εφαρμογές αποσκοπούν στην υποστήριξη όλων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών (Νομαρχιών και Δήμων) για την κάλυψη των αναγκών μηχανογράφησης του Πρωτοκόλλου, Οικοδομικών Αδειών και Αυθαίρετων και Επικίνδυνων Κατασκευών. Στην ουσία είναι η μετεξέλιξη των τριών εφαρμογών «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ» της ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ οι οποίες είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν σε αρκετές Πολεοδομίες της Χώρας.

Το υποσύστημα Χορήγησης Αδειών καλύπτει τις διαδικασίες έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και τις υπόλοιπες λειτουργίες του τμήματος Χορήγησης Οικοδομικών Αδειών μιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Λειτουργικών Απαιτήσεων. Συνοπτικά οι λειτουργίες αυτές είναι:

Το υποσύστημα Ελέγχου Κατασκευών καλύπτει τις διαδικασίες ελέγχου Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κατασκευών καθώς και τις υπόλοιπες λειτουργίες του τμήματος Ελέγχου Κατασκευών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Λειτουργικών Απαιτήσεων. Συνοπτικά οι λειτουργίες αυτές είναι:

 • Διαχείριση καταγγελιών για αυθαίρετες κατασκευές.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού Φακέλου Αυθαίρετων Κατασκευών με καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων.
 • Δημιουργία και συντήρηση του αρχείου διευθύνσεων που θα προσδιορίζουν όσο το δυνατό μοναδικά την κάθε κατασκευή ή ιδιοκτησία, και θα δίνει την δυνατότητα συσχέτισης των υποθέσεων αυθαίρετων κατασκευών σε αντίστοιχες σχετικές υποθέσεις και Οικοδομικές Άδειες.
 • Χρέωση Φακέλου – υπόθεσης σε αρμόδιο χρήστη.
 • Παρακολούθηση των σταδίων ελέγχου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου μιας καταγγελίας για αυθαίρετη κατασκευή.
 • Δημιουργία Χρηματικών Καταλόγων.
 • Διαχείριση Αίτησης Εξαίρεσης από Κατεδάφιση.
 • Διαχείριση Φακέλων Επικινδύνων Κατασκευών.
 • Παρακολούθηση των σταδίων ελέγχου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου μιας καταγγελίας επικινδύνου.
 • Διαχείριση Φακέλων Υγρασιών.
 • Παρακολούθηση των σταδίων ελέγχου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου υπόθεσης που αφορά υγρασίες.
 • Παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων του τμήματος.
 • Μακροπρόθεσμο μαζικό προγραμματισμό Αυτοψιών.
 • Χρέωση των νέων υποθέσεων του τμήματος σε υπαλλήλους.
 • Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων υποθέσεων του τμήματος και συσχέτιση τους με Οικοδομικές Άδειες.
 • Εκτύπωση λειτουργικών αναφορών.
3. Έλεγχος Κατασκευών


4. Διαχείριση Συστήματος

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, εκτός από τις κύριες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για να ικανοποιήσουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου, αναπτύχθηκε και ένα ιδιαίτερο υποσύστημα που χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες για τη διαχείριση και παραμετροποίηση διαφόρων οντοτήτων που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του συστήματος (π.χ. διαχείριση χρηστών συστήματος, στοιχείων πολεοδομικών γραφείων κλπ.). το υποσύστημα της διαχείρισης δημιουργεί ένα σύνολο από ιδιαίτερες οθόνες (φόρμες), μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η διαχείριση των οντοτήτων αυτών.

Το υποσύστημα είναι διαθέσιμο προς χρήση μόνο στους χρήστες του συστήματος με ρόλο «διαχειριστή συστήματος». Οι βασικότερες οντότητες, η διαχείριση και παραμετροποίηση των οποίων επιτυγχάνεται μέσω του υποσυστήματος αυτού, είναι :

ΓΕΩ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙI

Το υποσύστημα της Επισκόπησης των Όρων Δόμησης – Τοπικών Ρυθμίσεων καλύπτει την ανάγκη του πολίτη αλλά και του υπαλλήλου της Πολεοδομικής Υπηρεσίας να αναζητεί σε γραφικό περιβάλλον τα χωρικά και τα περιγραφικά στοιχεία που αφορούν στις ειδικές ρυθμίσεις – όρους και περιορισμούς δόμησης και στα διατάγματα ρυμοτομίας.
Συνοπτικά οι δυνατότητες που έχει ο χρήστης είναι:

 • Αναζήτηση χωρικών δεδομένων. Αναλυτικά:
   1. Δήμου.
    2. Οικοδομικού τετραγώνου.
    3. Οδού.
    4. Διασταύρωσης οδών (κύρια οδός και δευτερεύουσα οδός).
    5. Ταχυδρομικής διεύθυνσης (οδός και αριθμός).
 • Προβολή στοιχείων Όρων Δόμησης – στοιχείων Διαταγμάτων που αναφέρονται στο οικοδομικό τετράγωνο ή στη ρυμοτομική γραμμή που θα επιλέξει.
 • Επισκόπηση και αποθήκευση των συσχετιζόμενων σαρωμένων αρχείων raster(tif), κειμένων (pdf).
 • Προεπισκόπηση και εκτύπωση ενδεικτικού αποσπάσματος ρυμοτομικού σχεδίου υπό κλίμακα με κέντρο το οικοδομικό τετράγωνο που τον ενδιαφέρει.
 • Δημιουργία θεματικών χαρτών.
 • Εκτύπωση των στοιχείων του οικοδομικού τετραγώνου.
Υποσύστημα Επισκόπησης Όρων Δόμησης και Τοπικών Ρυθμίσεων Polgeo Web


Υποσύστημα Ενημέρωσης Ρυμοτομικών Σχεδίων – Όρων Δόμησης και Τοπικών Ρυθμίσεων

Το υποσύστημα της ενημέρωσης Ρυμοτομικών Σχεδίων περιλαμβάνει τις λειτουργίες για την ενημέρωση και συντήρηση της Ενιαίας Χωρικής Βάσης Δεδομένων Τοπικών Ρυθμίσεων – GIS.Συνοπτικά οι δυνατότητες που έχει ο χρήστης είναι:Πλοήγηση στο γεωγραφικό υπόβαθρο.
Αναλυτικά:
    1. Αναζήτηση
    2. Δήμου.
    3. Οικοδομικού τετραγώνου.
    4. Οδού.
    5. Διασταύρωσης οδών (κύρια οδός και δευτερεύουσα        οδός).
    6. Ταχυδρομική διεύθυνσης (οδός και         αριθμός).Ενημέρωση Ενιαίας Χωρικής Βάσης

Δεδομένων Στοιχείων Τοπικών Ρυθμίσεων Όρων και Περιορισμών Δόμησης και Ρυμοτομικών σχεδίων.

Το υποσύστημα της ενημέρωσης Σάρωσης και Ενημέρωσης Τοπικών Ρυθμίσεωνπεριλαμβάνει τις λειτουργίες για την ενημέρωση και συντήρηση της Ενιαίας Περιγραφικής Βάσης Δεδομένων Τοπικών Ρυθμίσεων – GIS.
Συνοπτικά οι δυνατότητες που έχει ο χρήστης είναι:Πλοήγηση με την Εύρεση και προβολή των δεδομένων ανά κατηγορία.Ενημέρωση της Ενιαίας Περιγραφικής Βάσης Δεδομένων Στοιχείων Τοπικών Ρυθμίσεων Όρων και Περιορισμών Δόμησης και Ρυμοτομικών σχεδίων. Η ενημέρωση αφορά στις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:
   1. ΦΕΚ.
   2. Διαγράμματα Εφαρμογής.
   3. Τεχνικές Εκθέσεις.
   4. Πράξεις Εφαρμογής.
   5. Διορθωτικές Πράξης.
   6. Πράξεις Αναλογισμού και Αποζημιώσεων.
   7. Διατηρητέα.
   8. Αξιόλογα
   9. Σχολεία.Προσάρτηση στελεχών, εγγράφων και συνημμένων               αρχείων (π.χ. φωτογραφιών).Εκτύπωση των εισηγμένων        στοιχείων       – δεδομένων.

Υποσύστημα Σάρωσης και Ενημέρωσης Τοπικών Ρυθμίσεων

Χάρτης Συντελεστών Δόμησης Δήμου Αθηναίων