Η Παρασκευή 29/11/2019 έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας τους, καλούνται όπως ενεργήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τη διευθέτηση των υποθέσεών τους. Η έγκαιρη ενεργοποίηση των ενδιαφερόμενων δικαιούχων κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή των προβλεπόμενων προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης προσέλευσης. Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ βρίσκεται δίπλα στον πολίτη της Π.Ε. Μεσσηνίας με σκοπό την ταχεία και ορθή επεξεργασία και υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας του.