, Εταιρεία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαδρομή

Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ ιδρύθηκε το έτος 2002 με πρωτοβουλία του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ Ευάγγελου Καραμπλιά, έπειτα από την αποχώρησή του από την εταιρεία GEOPLAN, της οποίας υπήρξε εταίρος από ίδρυσής της, το έτος 1991. Η ίδρυση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ Κωνσταντίνου Ζαρκάδα.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό μελετών δημοσίων έργων, οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες των τοπογραφικών, κτηματολογικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και πολεοδομικών μελετών. Η αναγκαιότητα άρτιας εσωτερικής οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που απορρέει από την εμπλοκή της εταιρείας σε πλήθος απαιτητικών έργων, καλύπτεται μέσω της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO από το έτος 2004. Στο παρόν η εταιρεία εφαρμόζει το πρότυπο ISO 9001:2015 με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, την απαρέγκλιτη ευθυγράμμιση με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τη βέλτιστη εσωτερική διαχείριση των επί μέρους λειτουργιών της.

Οι βασικές αρχές που διαπνέουν τα μέλη της εταιρείας είναι:

Η χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών μέσων σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης,

Η πολυποίκιλη ενασχόληση με ευρύ φάσμα αντικειμένων,

Η εφαρμογή κανόνων διαχείρισης έργου,

Η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, με σκοπό τη δημιουργία δυναμικών, αποδοτικών και ευέλικτων ομάδων έργου.

Δυνάμει της δραστηριότητας των μελών της και της χρήσης εγκατεστημένων εφαρμογών, η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ εξελίχθηκε σε Developer της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού AUTODESK, στο πεδίο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), με εξειδίκευση στον τομέα των Πολεοδομικών Εφαρμογών. Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ έχει ήδη αναπτύξει Πολεοδομικές Εφαρμογές με τη χρήση GIS, οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία στους Δήμους Καλλιθέας και Ζωγράφου.

Παράλληλα, μέσω της δέσμης εφαρμογών πολεοδομικής διαχείρισης «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρεία, καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες μηχανοργάνωσης των Πολεοδομιών της χώρας.

Η ενασχόληση των μελών της εταιρείας με εργασίες ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού με σκοπό την κάλυψη υφιστάμενων αναγκών μηχανοργάνωσης και την άσκηση καθηκόντων Διαχείρισης Έργων μεγάλης κλίμακας, οδήγησε σε ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση προϊόντων λογισμικού, τα οποία τυγχάνουν χρήσης από υπηρεσίες και μέλη τεχνικών εταιρειών.

Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της για την προσφορά υπηρεσιών και την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, θέτοντας ως μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Διοικητική Δομή

Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ δομήθηκε από ίδρυσής της και συνεχίζει να λειτουργεί ως ετερόρρυθμη τεχνική εταιρεία. Ο Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Ευάγγελος Καραμπλιάς είναι ο ομόρρυθμος εταίρος της ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ. Ετερόρρυθμος εταίρος της ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ είναι ο Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Κωνσταντίνος Ζαρκάδας.

Το προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από μηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

Πολιτικούς Μηχανικούς

Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Υπολογιστών

Χωροτάκτες & Πολεοδόμους Μηχανικούς

Τοπογράφους Μηχανικούς Τ.Ε.

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με εξειδικευμένους νομικούς στο πλαίσιο εκπόνησης κτηματολογικών μελετών και διεκπεραίωσης εργασιών, που σχετίζονται με τη σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου.